Kerstmarkt De Dobbe

Privacy policy

Verwerkingsverantwoordelijke
De kinderen van OBS De Dobbe en de vele vrijwilligers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan alle prachtige creaties voor de Kerstmarkt. Helaas kan de Kerstmarkt i.v.m. corona dit jaar niet doorgaan en is de markt tot onze spijt afgeblazen.

Hoewel we de gezelligheid en warme chocolademelk heel erg gaan missen, kunnen we via deze webshop van de Stichting Ouderraad OBS De Dobbe nog wel de mooie producten aanbieden die door iedereen met veel liefde gemaakt zijn.

Onze contactgegevens zijn:
Adres: Achter de Brinken 6C, 9462RH Gasselte
Telefoonnummer: +31 (0)599 56 47 50
Email adres: info@kerstmarktdobbe.nl
Website: www.kerstmarktdobbe.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stichting Ouderraad OBS De Dobbe omgaat met de verwerking en het beheer van persoonsgegevens. Dit in lijn met hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens
Stichting Ouderraad OBS De Dobbe verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze gegevens vastleggen:
• NAW-gegevens, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens
• Betalingsgegevens, zoals factuuradres, bankrekeningnummer

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Ouderraad OBS De Dobbe verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Identificatie
• Contact d.m.v. bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Betalingen te kunnen verwerken

Stichting Ouderraad OBS De Dobbe zal je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

Grondslagen voor de verwerking
Stichting Ouderraad OBS De Dobbe verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Dat geldt voor al je gegevens.

Stichting Ouderraad OBS De Dobbe verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren. Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren.

Verstrekken van gegevens aan derden
Stichting Ouderraad OBS De Dobbe verstrekt je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat doen we alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend en onder voorwaarden die Stichting Ouderraad OBS De Dobbe met hen heeft afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers en partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie
Stichting Ouderraad OBS De Dobbe gebruikt geen cookies.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Stichting Ouderraad OBS De Dobbe bewaart je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer je aangeeft dat je niet meer in onze database wilt staan, zullen wij je gegevens verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Het kunnen de volgende onderwerpen betreffen:
• Of wij je persoonsgegevens verwerken
• De manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken
• Inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken
• Bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens
• Aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt
• Beperking van je persoonsgegevens
• Verwijdering van je persoonsgegevens
• Vragen over de inhoud van de privacyverklaring

Stichting Ouderraad OBS De Dobbe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Ouderraad OBS De Dobbe neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen
Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via info@kerstmarktdobbe.nl.

Vragen?

Neem contact op via info@kerstmarkt.nl.

Logo OBS De Dobbe

De opbrengst van de Kerstmarkt komt volledig ten goede aan de leerlingen van de school. Bedankt voor uw steun!

CONTACT

Stichting Ouderraad OBS De Dobbe
Achter de Brinken 6c
9462 RH  Gasselte

E: info@kerstmarktdobbe.nl
I: www.kerstmarktdobbe.nl

Privacy | Algemene voorwaarden | © 2021 OBS De Dobbe